บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

เบอร์โทร : 0955623661

aexstudio.m@gmail.com

นางสาววิภาพร มีมาก

ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวีระยุทธ เพชรประไพ

ครู คศ.4

เบอร์โทร : 081-2652482

นายจำรูญ ล้อมกระโทก

ครู คศ.2

เบอร์โทร : 084-9118265/0911388481

นายปัญญา ไข่พรมราช

ครู คศ.2

เบอร์โทร : 0610214433

Jaonay_panya@hotmail.com

นายสิทธิพงศ์ สุพรรณกลาง

ครู คศ.1

นายอานนท์ แก้วม่วงพะเนาว์

ครูผู้ช่วย

เบอร์โทร : 0621869402