บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเสิงสาง

นายจำรูญ ล้อมกระโทก

ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

เบอร์โทร : 
084-9118265 / 0911388481 

นายปัญญา ไข่พรมราช

ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

เบอร์โทร : 0610214433

jaonaypanya@gmail.com

นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง

ครู คศ.3

เบอร์โทร : 0955623661
aexstudio.m@gmail.com

นางสาววิภาพร มีมาก

ครู คศ.1 

เบอร์โทร : 


นายสิทธิพงศ์ สุพรรณกลาง

ครู คศ.1 

เบอร์โทร : 

นายอานนท์ แก้วม่วงพะเนาว์

ครูผู้ช่วย

เบอร์โทร : 0621869402 

นายพงษ์พิมล เที่ยงธรรม 

ครูผู้ช่วย

เบอร์โทร :