ผลการปฏิบัติงานและพัฒนางาน

นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา