ทัศนศิลป์ 3 ชั้น ม.2

วาดเส้นหุ่นนิ่ง ม.4

วาดเส้นคนเหมือน ม.5

ประติมากรรม 1 ม.6

วาดเส้น 1 ม.1

จิตรกรรม 1 ม.2

ซิลสกรีน 1 ม.3

ชุมนุมศิลปะสร้างสรรค์